O nás

Strategickým cieľom projektu je „Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR“. Strategický cieľ bol definovaný s ohľadom na globálny cieľ Operačného programu Výskum a vývoj tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Kompetenčné centrá sú v Európskej únii nástrojom na podporu kolaboratívneho aplikovaného výskumu, kde nositeľom centra sú akademické inštitúcie a medzi partnermi sú priemyselné podniky. Koncepcia kompetenčného centra sa skladá z nasledujúcich čiastkových cieľov:

•podporiť a zlepšiť dlhodobú strategickú spoluprácu medzi akademickými inštitúciami a priemyslom,

•stimulovať konkurencieschopnosť a aplikovaný priemyselný výskum,

•zefektívniť výmenu poznatkov a šírenie nových technológií,

•vytvoriť dostatočné množstvo excelentných vedeckých výstupov,zavádzať osvedčené efektívne postupy v oblasti riadenia výskumu a vzdelávania.

   Vzniknuté kompetenčné centrum bude realizovať mix činností v oblasti cieleného základného výskumu a aplikovaného vývoja zameraného na nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. Jeho výstupy budú využiteľné vo viacerých z prioritných rozvojových oblastí nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle:

•energetika,

•elektrotechnický priemysel,

•ochrana životného prostredia.

Realizácia projektu umožní zvýšenie potenciálu excelentného výskumu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti nových materiálov a progresívnych technológií so špeciálnymi vlastnosťami s hlavným využitím najmä v energetike a elektrotechnike:

•v inštitucionálnej rovine umožní modernizáciu výskumných laboratórií,

•v projektovej rovine prostredníctvom skvalitnenia prístrojovej a IKT infraštruktúry relevatných pracovísk umožní realizovať kvalitnejší výskum v rámci už bežiacich projektov, resp. umožní sa zapájať v budúcnosti do excelentných výskumných projektov pre prax a do medzinárodných sietí, zároveň umožní lepšiu spoluprácu s praxou,

•v diseminačnej rovine a v oblasti hodnoty výskumných pracovísk umožní predkladaný projekt výrazné skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti pôsobnosti zúčastnených pracovísk.

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku je podporené nasledovným špičkovými pracoviskami jednotlivých partnerov konzorcia:

•Centrum Excelentnosti pre Smart Technológie, systémy a služby

•Molekulová štruktúra a multifunkčné materiály

•Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike

•Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

•Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

•Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov

•Aplikovaný výskum v oblasti optimalizacie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid

•Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

•Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach (PVC HAJE)

•Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach

 

ITMS kód projektu: 26240220073

Termín realizácie projektu: 08/2011 – 11/2014